Digital løsning til graviditetsforløb

Digital løsning til graviditetsforløb - en digital erstatning for den papirbårne vandrejournal

I Sundheds- og Ældreministeriets Strategi for digital sundhed 2018-2022 indgår en indsats om at gennemføre en foranalyse af løsninger for udvikling, implementering og udbredelse af en digital løsning til graviditetsforløb. Ved at erstatte den papirbårne vandrejournal med en digital løsning skal graviditetsoplysninger følge den gravide og alle relevante sundhedspersoner skal have adgang til oplysningerne – uanset om det er den praktiserende læge, jordemoderen eller sundhedsplejersken.

Med Sundheds-og Ældreministeriets fødselspakke "En god og sikker start på livet" er der afsat 20 mio. kr. til projekt "Digital løsning til graviditetsforløb", som skal understøtte data-flowet, erstatte de eksisterende fysiske journaler, give gravide adgang til egne oplysninger f.eks. via sundhed.dk og på sigt give sundhedspersoner adgang fra lokale fagsystemer.

En digital løsning til graviditetsforløbene skal være med til at indfri fødselspakkens fire målsætninger for svangreomsorgen om hhv. skræddersyede forløb, gode fødesteder, sundt arbejdsmiljø og bedre digital tilgængelighed.

Ambitionerne er en digital løsning, som tilbyder:

 • Et mere fleksibelt og målrettet tilbud med en øget differentiering og individualisering i forhold til den enkelte gravides risiko og behov
 • Et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer herunder en løsning, der understøtter samarbejde og overlevering mellem jordemødre og sundhedsplejersker
 • Et særligt fokus på en tidlig og forebyggende indsats især i forhold til socialt udsatte mødre og sammenhæng med indsatsen, som udføres i den kommunale sundhedspleje f.eks. i forhold til at forebygge en fødselsdepression eller forberede familiedannelse
 • Mere inddragelse af den gravide og partnere.

Formål

Det danske sundhedsvæsen tilbyder gravide et individualiseret og fleksibelt digitalt graviditetsforløb, hvor data flyder på tværs af sektorer til gavn for den gravide.

Følgende mål er identificeret i de overordnede strategier:

 • Den gravide skal være en aktiv partner. Hun skal inddrages i eget forløb på tværs, den digitale dialog skal styrkes og tryghed i brugen af data skal sikres
 • Sundhedsvæsenet skal fremstå sammenhængende med et koordineret forløb, som letter hverdagen med effektiv opgavevaretagelse og samarbejde med udgangspunkt i den gravide
 • Sundhedsvæsenet ønsker at involvere den gravide fx idet hun afgiver oplysninger
 • Brugen af data skal styres, og deres kvalitet skal sikres.

Den digitale løsning

Der blev på baggrund af ovenstående udarbejdet en analyse, der beskriver situationen i dag samt giver et forslag til en teknisk løsning til fremtidens digitale understøttelse af graviditetsforløb, som kan bruges i praksissektoren, på hospitaler, i kommunen og som kan tilgås af den gravide bl.a. på en app.

Analysen blev gennemført af QUARTS/Rambøll i efteråret 2018 og præsenteret for en bred kreds af interessenter ved en temadag i februar 2019. Projektgrundlaget for projektet "Digital løsning til graviditetsforløb" er efterfølgende godkendt i Den nationale bestyrelse for sundheds-it.

Grundprincipperne for den foreslåede løsning i analysen er, at den papirbårne svangerskabsjournal og vandrejournal erstattes med et sæt løsningsmoduler, der tilsammen udgør en digital graviditetsmappe. De data den gravide i dag har adgang til via sundhedsjournalen eller via udleverede rapporter, vil den gravide ved digitalisering kunne få adgang til via en app.

Oprettelse af en graviditetsmappe skal sikre, at data er tilgængelige for den gravide. På samme måde vil graviditetsmappen sikre, at fagpersoner (praktiserende læge, jordemoder, specialist og sundhedsplejerske mfl.) kan se alle relevante data for graviditetsforløbet og at de, hvor det er relevant, kan lægge informationer ind via egne fagsystemer.

Udvikling af den digitale løsning sker i samarbejde med Trifork, der er valgt som leverandør til både graviditetsmappe, app og frameløsning.

Læs mere om udvikling af den digitale løsning på sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Tidsplan

Organisering

Projektet er organiseret under Den nationale bestyrelse for sundheds-it (jf. figur 1), med en styregruppe der repræsenterer Sundheds- og Ældreministeriet (formandskab), Danske Regioner (DR), Kommunernes Landsforening (KL), Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Sundhedsdatastyrelsen, repræsentanter fra regionernes It-ledelse og Sundhedsstyrelsen.

På grund af mange snitflader til andre projekter og programmer er der nedsat et koordineringsforum, hvor projekt- og programledere mødes og drøfter disse snitflader. Der har fra projektets start været en høj grad af involvering af klinikere, der har bidraget med viden indenfor svangreomsorgen og arbejdsgange i både reference og arbejdsgruppe. Digital løsning til graviditetsforløb er organiseret som et projekt med en række delprojekter, der løbende tilpasses projektets udvikling.

Figur 1 Overordnet organisering af Digital løsning til graviditetsforløb

 

Figur 2 Oversigt over projektets delprojekter pr. august 2020

Styregruppen

 • Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet (formand for styregruppen)
 • Jane Gyberg Rasmussen, Sundhedsdatastyrelsen
 • Helle Høy Simonsen Hansen, chefjordemoder, Regionshospital Nordjylland, Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsel, repræsenterer klinikerne
 • Olav Bjørn Petersen, obstetriker, Rigshospitalet, repræsenterer klinikerne
 • Inge Bendixsen, vicedirektør, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
 • Pia Kophe, vicedirektør, Center for IT, Medico og telefoni, Region Hovedstaden
 • Christine Brot, overlæge, Ph.D., Sundhedsstyrelsen
 • Poul Erik Kristensen, chefkonsulent, KL
 • Niels Ulrich Holm, praktiserende læge, PLO.

Syddansk sundhedsinnovations rolle i projektet

Syddansk sundhedsinnovation har den overordnede projektledelse på projektet. Syddansk Sundhedsinnovation sikrer fremdrift i projektet og arbejder tæt sammen med de øvrige parter bl.a. sundhedsdatastyrelsen, som har projektledelsen på en række af delprojekterne.

Leverancer fra SDSI

 • Overordnet projektledelse af projektet
 • Sikre fremdrift i projektet
 • Identificering af delprojekter
 • Udarbejde projektbeskrivelser til delprojekter
 • Sekretariatsbetjening af styregruppe, arbejdsgruppe, referencegruppe og koordinationsforum
 • Udarbejde kommunikationsplan
 • Sikre koordinering mellem delprojekterne.

Samarbejdspartnere

 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Danske Regioner
 • KL
 • PLO
 • Sundhedsdatatstyrelsen
 • Sundhedsstyrelsen.
Digital løsning til graviditetsforløb


Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Alle felter er obligatoriske
Tak

Du er blevet tilmeldt.


Kontakt
SDSI
Projektleder
Lone Dalager Kristensen
+45 2965 5548
ldk@rsyd.dk