Nyhedsbrev
nr. 6 - oktober 2019
Digital Løsning til Graviditetsforløb

Digital Løsning til Graviditetsforløb

Status for projektet

I august 2019 blev organisering af projektet Digital løsning til graviditetsforløb godkendt i Den nationale bestyrelse for sundheds IT. Den eksisterende styregruppe bliver udvidet med Marika Jensen fra Glostrup Kommune, Lisbeth Hammer fra Aalborg Universitets Hospital, Inge Bendixen fra Syddansk Sundhedsinnovation og Pia Kopke fra Region Hovedstaden.

På grund af folketingsvalget i foråret 2019 blev to styregruppemøder aflyst. Der har derfor været afholdt styregruppemøder den 28. august og 7. oktober, hvor styregruppen blev præsenteret for bl.a. den foreløbige tidsplan, økonomi og status for de igangsatte delprojekter.

Arbejdsgruppen har været samlet tre gange. Primære fokus var at kvalificere materiale forud for kravspecifikation til graviditetsmappen. Der har i denne sammenhæng også været afholdt en workshop, hvor en bredere gruppe klinikere og it.arkitekter fra referencegruppen var samlet.

For at sikre sammenhæng til andre projekter og programmer er der nedsat et koordinationsforum, som ved deres første møde drøftede afhængigheder projekterne imellem, udvikling af funktionalitet i programmer og skabt et forum for dette.
Alle statslige it-projekter over 10 mio. skal vurderes af statens It-råd og som en del af denne risikovurdering er der blevet afholdt et dialogmøde. Der var ros til projektet og der er sendt en tilbagemelding til projektet med en række opmærksomhedspunkter, som håndteres af projektet.

En række delprojekter er sat i gang: Risikovurdering, kildeafdækning, datadeling og lovgivning, graviditetsmappen, graviditetsapp, svangrehenvisning. Initialt har vi derfor brug for at få inspiration fra klinikken med viden indenfor de faglige områder, arbejdsgange, kultur mv. for at kunne planlægge implementeringen mest hensigtsmæssigt. Der er derfor planlagt et forløb i efteråret 2019, hvor vi i projektet besøger en række fødesteder, kommuner og almen praksis for at få input til implementering.

Den videre plan

Projektet om Digital løsning til graviditetsforløb er nævnt i Aftale om regionernes økonomi for 2020. Her står: ”Regeringen og Danske Regioner er endvidere enige om at udvikle en digital løsning til graviditetsforløb i 2020 og at udarbejde implementeringsplaner med henblik på at starte udbredelse i 2021.”

I starten af 2020 forventes arbejdet med selve udviklingen af basis funktionaliteter at starte. Derudover igangsættes bl.a. arbejdet med udbud af løsningen til de gravide samt løsningen til sundhedspersonalet.

Generelt om projektet

Et succesfuldt projekt sikrer, at Danmark tilbyder gravide et individualiseret og fleksibelt graviditetsforløb, hvor data flyder digitalt på tværs af sektorer til gavn for den gravide. Derudover vil de sundhedsfaglige opleve, de har adgang til rette information på rette tidspunkt, samt at de kan dele oplysninger og information med deres kolleger i de øvrige sektorer.

Gravide får i dag udleveret en vandrejournal, hvis formål er at sikre data og informationer deles på tværs af de involverede sektorer, almen praksis, sygehuse og den kommunale sundhedspleje.

Indenfor rammerne af arbejdsdelingen mellem de tre sektorer er formålet med projektet at digitalisere den analoge forretningsgang under graviditeten. I den forbindelse er der udarbejdet en analyse: ” Digital understøttelse af graviditetsforløb”.

Analysen danner ramme og udgangspunkt for anskaffelse, udvikling, implementering samt udbredelse af en digital løsning til graviditetsforløb.

Sundheds-og Ældreministeriet står i spidsen for projektet, Syddansk sundhedsinnovation fra Region Syddanmark varetager projektledelsen og sekretariatsbetjening af styregruppen. Sundhedsdatastyrelsen har ansvar for afholdelse af udbud og alle projektets parter (KL, Danske Regioner, PLO, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og klinikere fra fødestederne) er repræsenteret i styregruppen. Alt sammen for at sikre engagement og dedikation omkring projektet.

Øvrigt

Der udsendes løbende nyhedsbreve og du kan holde dig opdateret om projektet på www.syddansksundhedsinnovation.dk og LinkedIn.

FORSKERPARKEN 10G5230 ODENSE M

+45 7663 1312sdsi@rsyd.dk
TwitterLinkedin

se onlineafmeld