Nyhedsbrev
nr. 3 - juni 2020
Digital Løsning til Graviditetsforløb

Status for projektet

Projektet Digital løsning til graviditetsforløb er som store dele af sundfundet påvirket af situationen omkring Covid-19. Workshoppen i starten af marts blev den sidste til indsamling af informationer fra klinikere, og projektet har brugt denne viden til det videre arbejde med udvikling af graviditetsmappen. Tidsmæssigt følger projektet derfor overordnet tidsplanen, eneste tilpasning har været at rykke opstart af piloten frem til maj 2021.

Udbud af app og frameløsning

Der er igennem foråret blevet arbejdet frem mod udbud af app og frameløsningen med baggrund i de mange input fra klinikere og it-sagkyndige. Kravsspecifikationen er udarbejdet, således at vi udsender udbuddet medio juni. Vi forventer at udpege leverandøren i august/september 2020.

Der er foretaget justeringer i forhold til involveringen af de sundhedsprofessionelle, og der pågår et arbejde med at etablere en Product Owner-gruppe (PO) – bestående af sundhedsprofessionelle – som bliver involveret i forbindelse med udviklingen af frame og app løsningen hen over efteråret 2020. Udpegning til PO-gruppen er i gangsat i maj 2020.

Pilottest af den digitale løsning til graviditetsforløb

I starten af 2020 havde vi dialog med flere fødesteder omkring afprøvning af pilot af den digitale løsning til graviditetsforløb. Der arbejdes lige nu på at beskrive piloten og indgå aftaler med de involverede parter. Piloten forventes afviklet i øst og vest Danmark omkring 3 fødesteder med tilhørende kommuner og praktiserende læger. Pilotafprøvning gennemføres over 6 måneder – fra maj til oktober 2021. Det overordnede formål er at afprøve projektets digitale løsning, og vurdere de afledte gevinster og konsekvenser for parterne. Projektet er afgrænset til at starte, når den gravide henvender sig første gang hos sin praktiserende læge med formodet graviditet til 8 uger efter fødslen.

Informationsmateriale

Der lægges lige nu sidste hånd på informationsmateriale om projektet. Materialet består af en plakat, en flyer og en Power Point præsentation om projektet. Materialet bliver tilgængeligt på projektets hjemmeside og bliver sendt ud til projektets interessenter.

     

                                        Flyer                                                                 Plakat                                

Generelt om projektet

Et succesfuldt projekt sikrer, at de gravide tilbydes et individualiseret og fleksibelt graviditetsforløb, hvor data flyder digitalt på tværs af sektorer til gavn for den gravide. Derudover vil de sundhedsfaglige opleve, at de har adgang til rette information på rette tidspunkt, og at de kan dele oplysninger og information med deres kolleger i de øvrige sektorer.

Gravide får i dag udleveret en papirbåren vandrejournal, hvis formål er at sikre, at data og informationer deles på tværs af de involverede sektorer, almen praksis, sygehuse og den kommunale sundhedspleje.

Inden for rammerne af arbejdsdelingen mellem de tre sektorer er formålet med projektet at digitalisere den analoge forretningsgang under graviditeten. I den forbindelse er der udarbejdet en analyse: ” Digital understøttelse af graviditetsforløb”. Analysen danner ramme og udgangspunkt for anskaffelse, udvikling, implementering samt udbredelse af en digital løsning til graviditetsforløb.

Sundheds-og Ældreministeriet står i spidsen for projektet, Syddansk sundhedsinnovation fra Region Syddanmark varetager projektledelsen og sekretariatsbetjening af bl.a. styregruppen. Sundhedsdatastyrelsen har ansvar for afholdelse af udbud og alle projektets parter (KL, Danske Regioner, PLO, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen og klinikere fra fødestederne, almen praksis og kommunerne) er repræsenteret i styregruppen. Alt sammen for at sikre engagement og dedikation omkring projektet.

Øvrigt

Der udsendes løbende nyhedsbreve og du kan holde dig opdateret om projektet på Syddansk Sundhedsinnovations hjemmeside, LinkedIn og Instagram. Derudover skal du altid være velkomment til at kontakte projektleder Lone Dalager Kristensen på ldk@rsyd.dk, hvis du har spørgsmål til projektet.

 

FORSKERPARKEN 10G5230 ODENSE M

+45 7663 1312sdsi@rsyd.dk
TwitterLinkedin

se onlineafmeld